Parkeren bij voormalig pand Bureau Jeugdzorg

Medio juli heeft ROW Vastgoed middels een brief aan omwonenden van voormalige Bureau Jeugdzorg-pand gemeld dat zij de nieuwe eigenaren van het pand zijn (sinds 1 maart) en dat zij sinds 1 juni het gebouw inclusief parkeerplaatsen verhuren aan de eerste huurder Stichting Nidos. Gesprekken met andere huurders zijn gaande.

In de brief werd melding gemaakt van klachten van Stichting Nidos over het onrechtmatig gebruik van de parkeerplaatsen en werd een (tijdelijke) handreiking gedaan om buiten kantoortijden (tussen 7.30 en 18.30 uur) de parkeervakken beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik.

Naar aanleiding van deze brief en vragen van buurtbewoners hierover heeft Bert Leijen op verzoek van het bestuur van Buurtvereniging Rembrandt contact gezocht met de Gemeente Alkmaar. Vervolgens heeft gebiedsconsulent-Zuid Annemiek Benjamin van de gemeente Alkmaar een gesprek gearrangeerd op maandag 29 augustus tussen Otto Wierenga en Robbert Willemse van ROW vastgoed, Arjen van Heerde, afdeling verkeer gemeente Alkmaar, en ondergetekenden namens Buurtvereniging Rembrandt met als doel om kennis te maken, duidelijkheid te verschaffen en tot een voor beide partijen werkzame oplossing te komen. Hieronder delen we graag met jullie de uitkomsten van dit gesprek.

Het was een constructief gesprek waarin wij hebben aangegeven dat:

1. wij als buurtvereniging geen juridische partij zijn in deze maar wel graag de bewonersbelangen en leefbaarheid van de buurt willen behartigen

2. de parkeerdruk al langer een heikel issue is in de buurt en er ruim 2 jaar geleden een enquête heeft plaatsgevonden waarbij net niet voldoende meerderheid was om tot betaald parkeren over te gaan

3. in een brief uit 2011 gericht aan 1 van de buurtbewoners door de Gemeente Alkmaar is gesteld dat “het de eigenaar van grond waarop openbare parkeerplaatsen zijn gevestigd niet is toegestaan deze parkeerplaatsen of een deel daarvan voor eigen gebruik te reserveren. Hiertoe dient een verzoek te worden gedaan aan het bevoegde gezag en zal een procedure dienen te worden gevolgd”

4. veel buurtbewoners niet op de hoogte zijn dat de grond waarop de parkeervakken zijn aangebracht voor het grootste deel behoort bij het pand (en dus eigendom is van ROW Vastgoed) en in de veronderstelling waren dat ze nog steeds voor algemeen gebruik beschikbaar waren

Vervolgens gaven Otto en Robbert van ROW Vastgoed aan dat zij :

1. het gebouw hebben gekocht inclusief de om het gebouw gelegen gronden (zoals op kadastrale kaart vermeld)

2. vanuit de verkoper, Bureau Jeugdzorg, is meegegeven dat er een dubbel gebruik afspraak was, in lijn met het neergelegde voorstel van ROW Vastgoed, oftewel, tijdens kantooruren worden de plekken alleen gebruikt door werknemers/bezoekers van het kantoor.

3. de rechtsgeldigheid van de bepaling uit de bovengenoemde brief van gemeente Alkmaar uit 2011 betwisten

4. meenden juist gehandeld te hebben in hun communicatie naar de omwonenden maar tegelijkertijd ook wel konden begrijpen dat deze brief als eerste communicatie als onprettig is ervaren en tot vragen van buurtbewoners heeft geleid

Na enige discussie was de uitkomst dat beide partijen graag tot een werkbaar compromis voor beide wilden komen. De volgende afspraken zijn hierbij gemaakt:

· Tot medio september wordt er geturfd welke kentekens er op de plekken staan, personeel, bezoek, bewoner of van buiten. Dit wordt uitgevoerd door de huidige huurder van het pand.

· In principe hoort de grond bij de eigenaren van het gebouw en moet derhalve beschikbaar zijn voor de gebruikers van het pand. Mocht het nodig zijn, dan wordt ter verduidelijking een bord geplaatst met de toegestane tijdstippen van parkeren op het privé terrein, zodat het ook duidelijk is voor forenzen en andere bezoekers

· Voor 7.30 ´s ochtends en na 17.30 ´s avonds en in de weekenden kunnen bewoners vrij op de plekken parkeren

· Wij communiceren medio september de gemaakte afspraken via Mailflits en Facebook. Ook verschijnt er een bericht in de Buurtflits die eind september verschijnt

· Na de communicatie zal een maand `proef ` gedraaid worden en bewoners die buiten de afgesproken tijd blijven staan krijgen een “rode” kaart onder de ruitenwisser als herinnering aan de gemaakte afspraken

· Geen van de aanwezigen zit te wachten op fysieke maatregelen zoals bv. het plaatsen van parkeerbeugels. Dit omdat dan de bewoners de plekken helemaal kwijt zijn. Mocht onverhoopt de proef niet de gewenste uitkomst hebben, dan bestaat de kans dat ROW Vastgoed over zal gaan tot het plaatsen van parkeerbeugels op haar terrein.

· Wij gaan contact opnemen met de huidige huurder Stichting Nidos

ROW vastgoed gaat in gesprek met St. Nidos om daar het verzoek neer te leggen dat zij het personeel zullen vragen om, indien mogelijk, met de fiets te komen om de parkeerdruk in de wijk zoveel mogelijk te ontlasten.

Mochten er naar aanleiding van deze mail en de gemaakte afspraken vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag.

Namens Buurtvereniging Rembrandt: Bert Leijen en Richard Kooge (voorzitter)